چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل- اخبار کنگره
ارسال تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | 

ارسال تعهدنامه الزامی است. لذا شرکت کنندگانی که مقاله شان پذیرفته شده و تاکنون موفق به ارسال تعهدنامه خود نشده اند، تنها تا تاریخ 19 بهمن فرصت دارند فایل مربوطه را به آدرس پست الکترونیک کنگره  srccongress@gmail.com ارسال نمایند. در غیر این صورت امکان ارایه ی مقاله و دریافت گواهی برای آنها وجود نخواهد داشت.

نشانی مطلب در وبگاه چهارمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی بابل:
http://srccongress.mubabol.ac.ir/find.php?item=1.55.36.fa
برگشت به اصل مطلب